Regulamin

Regulamin Świadczenia Usług gurbacka.pl

25 maja 2013 roku.

Spis treści:

1. Definicje.

2. Postanowienia ogólne.

3. Warunki świadczenia usług gurbacka.pl:

1. Warunki techniczne;

2. Warunki formalne;

3. Ogólne warunki korzystania z usług gurbacka.pl.

4. Usługi gurbacka.pl świadczone nieodpłatnie.

5. Usługi gurbacka.pl świadczone dpłatnie:

1. Zakres usług gurbacka.pl świadczonych odpłatnie;

2. Warunki korzystania z usług gurbacka.pl świadczonych odpłatnie;

3. Warunki świadczenia odpłatnych usług gurbacka.pl;

4. Opłaty.

6. Reklamacje I Zwroty

7. Polityka Prywatności

8. Postanowienia końcowe.

I. Definicje.

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

1. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług gurbacka.pl;

2. Grupa WnętrzatorPiotr Lebiedziński -.pod firmą Grupa Wnętrzator Piotr Lebiedziński z siedzibą w Warszawie, przy ul. Myśliborskiej 181 posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 6661730879 oraz numerem REGON 141766572

 

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług gurbacka.pl świadczonych przez Grupę Wnętrzator oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;

4. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług gurbacka.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Grupą Wnętrzator, a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;

5. Sekrety odchudzania – nazwa usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Grupę Wnętrzator na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;

6. Sprzedawca-Grupa Wnętrzator

7. Serwis gurbacka.pl – strona internetowa umieszczona pod adresem: www.gurbacka.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której Sprzedawca świadczy Użytkownikom usługi ;

8. Abonament – opłata za korzystanie z przez Użytkownika odpłatnej usługi gurbacka.pl

 

II. Postanowienia ogólne.

1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług gurbacka.pl świadczonych przez Grupę Wnętrzator na rzecz Użytkowników.

2. Właścicielem i administratorem Serwisu gurbacka.pl jest Grupa Wnętrzator.

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z usług gurbacka.pl.

4. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach usług gurbacka.pl oraz wygląd i treść Serwisu gurbacka.pl, stanowią własność Grupy Wnętrzator i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Grupę Wnętrzator na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości.

5. Grupa Wnętrzator informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi gurbacka.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Grupą Wnętrzator, a Użytkownikiem.

6. Grupa Wnętrzator zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu gurbacka.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność Grupy Wnętrzator wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże Grupa Wnętrzator zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.

7. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie gurbacka.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Grupa Wnętrzator nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

III. Warunki świadczenia usług gurbacka.pl.

A. Warunki techniczne.

1. Dla korzystania z usług gurbacka.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

2. poprawnie poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 7.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0

3. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

4. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt powyżej, z siecią Internet;

5. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;

6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;

7. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.

8. Odpowiednio szybkie łącze o szybkości nie mniejszej niż, aby Kupujący pobrał pliki z zakupionymi Produktami w sposób i terminie, o którym mowa w ust.2 punkt E.

2. Grupa Wnętrzator informuje, iż korzystanie z usług gurbacka.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług gurbacka.pl, za co odpowiedzialność Grupy Wnętrzator jest wyłączona.

3. Wszystkie materiały dostarczone przez Grupę Wnętrzator Użytkownikowi są przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF (Portable Document Format)

4. Użytkownik zobowiązany jest do posiadania programu obsługującego pliki PDF (np. Adobe Acrobat Reader w wersji nie niższej niż 5.0)

B. Warunki formalne.

1. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba fizyczna, która:

1. ukończyła lat 15 (piętnaście i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz

2. zaakceptowała Regulamin.

2. Niektóre z usług gurbacka.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 

1. opłacili poszczególne usługi gurbacka.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,

2. przed przystąpieniem do korzystania z usług gurbacka.pl ustalili z właściwym lekarzem, iż brak jest przeciwwskazań do stosowania jakiejkolwiek diety i wykonywania ćwiczeń fizycznych, a nadto konsultacje takie prowadzą także na bieżąco w trakcie korzystania z usług gurbacka.pl,

3. są zdrowi, nie skarżą się na żadne dolegliwości, nie występuje u nich czynnik zagrożenia chorobami serca i nerek, nie cierpią na bulimię, anoreksje, cukrzyce, depresje, nie mają problemów z wysokim cholesterolem, nie mają problemów z hormonalnym zatrzymaniem wody w organizmie, nie chorują na niewydolność tarczycy.

4. przed przystąpieniem do korzystania z usług gurbacka.pl  ukończyli lat 15 (piętnaście)

 

C. Ogólne warunki korzystania z usług gurbacka.pl.

1. Użytkownik zobowiązany jest podać Grupie Wnętrzator wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Grupa Wnętrzator ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług gurbacka.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.

 

2. Usługi gurbacka.pl świadczone przez Grupę Wnętrzator przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług gurbacka.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.

4. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług gurbacka.pl nie wolno:

-posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Grupy Wnętrzator lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania,

-publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,

-publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,

-publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.

– nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług gurbacka.pl.

7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług gurbacka.pl upubliczniać materiałów lub informacji, do których Grupie Wnętrzator przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług gurbacka.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług gurbacka.pl.

8. Grupa Wnętrzator zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:

1. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych usług gurbacka.pl świadczonych nieodpłatnie, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,

2. blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie gurbacka.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

9. Grupa Wnętrzator zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług gurbacka.pl, nie obciążają Grupy Wnętrzator.

 

IV. Usługi gurbacka.pl świadczone nieodpłatnie.

1. Usługami gurbacka.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Grupa Wnętrzator nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone przez Grupa Wnętrzator w Serwisie gurbacka.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.

 

V. Usługi gurbacka.pl świadczone odpłatnie.

A. Zakres usług gurbacka.pl świadczonych odpłatnie.

1. Użytkownik korzystający z usług gurbacka.pl świadczonych przez Grupę Wnętrzator odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług gurbacka.pl świadczonych nieodpłatnie.

2. Usługami gurbacka.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Grupę Wnętrzator odpłatnie są:

1. sprzedaż poradnika dla odchudzających się pt Sekrety Odchudzania

3. W ramach odpłatnych usług gurbacka.pl Grupa Wnętrzator umożliwia ponadto Użytkownikowi usługi:

1. bieżące konsultacje z dietetykiem dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej;

B. Warunki korzystania z usług gurbacka.pl świadczonych odpłatnie.

1. Grupa Wnętrzator zastrzega, iż korzystanie z usług gurbacka.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:

1. ukończenia lat 15 (piętnastu),

2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług gurbacka.pl Użytkownik winien:

1. dokonać przedpłaty za poradnik Sekrety Odchudzania,

 

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług gurbacka.pl.

1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług gurbacka.pl nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie wcześniej niż w ciągu 1 (jednej) doby i nie później niż w 6 (sześć) dni od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty., z tym zastrzeżeniem, iż termin rozpoczęcia świadczenia uzależniony jest od podania przez Użytkownika  aktualnego adresu e-mailowego.

2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że:

1. do prawidłowego wykonania przez Grupę Wnętrzator odpłatnych usług gurbacka.pl niezbędne jest należyte współdziałanie Użytkownika polegające na zarejestrowaniu się w systemie Grupy Wnętrzator.

2. stosowanie zasad Sekretów Odchudzania może być wykluczone w przypadku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do jej stosowania. Użytkownik oświadcza, iż przed przystąpieniem do stosowania w ramach odpłatnej usługi gurbacka.pl, przeprowadził z odpowiednim lekarzem konsultacje celem ustalenia wszelkich zaleceń lub przeciwwskazań co do sposobu żywienia Użytkownika zgodnie z Sekrety Odchudzania.

3. Jest zdrowy, nie skarży się na żadne dolegliwości, nie występuje u niego czynnik zagrożenia chorobami serca i nerek, nie cierpi na bulimię, anoreksje, cukrzyce, depresje, nie ma problemów z wysokim cholesterolem, nie ma problemów z hormonalnym zatrzymaniem wody w organizmie, nie choruje na niewydolność tarczycy.

4. Sekrety Odchudznia umożliwiają Użytkownikowi ułożenie systemu żywienia ułatwiającego osiągnięcie i utrzymanie określonej wagi ciała Użytkownika, przy czym waga ta nie może być mniejsza niż minimalne normy prawidłowej masy ciała ustalone przez Światową Organizację Zdrowia, a określone parametrem indeksu masy ciała (BMI),

5. korzystając z odpłatnych usług gurbacka.pl winien ściśle stosować się do zasad Sekretów Odchudzania.

6. Sekrety Odchudzania ze względu na specyfikę i złożoność ludzkiego organizmu nie gwarantują osiągnięcia pożądanych przez Użytkownika efektów, za co Grupa Wnętrzator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Grupa Wnętrzator oświadcza, iż udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług gurbacka.pl licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług gurbacka.pl, wyłącznie jednak na użytek własny Użytkownika związany bezpośrednio z korzystaniem z usług gurbacka.pl.

D. Opłaty.

1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług gurbacka.pl jest wniesienie opłaty na daną usługę gurbacka.pl.

2. Cena na usługi gurbacka.pl  zawiera podatek od towarów i usług (VAT).

3. Książka Sekrety Odchudzania można wykupić wyłącznie wpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności, którym jest spółka Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie prowadząca serwis Dotpay.pl.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i rozumie, iż zobowiązany jest do precyzyjnego określenia odpłatnej usługi gurbacka.pl jaką chce zakupić, oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty za wybraną usługę, która musi być zgodna z wysokością opłat określonych w cenniku.

5. Wszystkie transakcje płatnicze obsługuje firma Dotpay

6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

 

E. Realizacja Zamówienia

1. Zaraz po zaksięgowaniu zapłaty ceny, na e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia wysyłany jest e-mail z linkami, do specjalnej strony, z której można pobrać Wszystkie zamówione produkty.

2. Po kliknięciu w Linki, pliki z produktami zapisują się na komputerze Kupującego. W linki można kliknąć 10 razy, potem nie są aktywne. Ma to na celu zapobieżenie np. wystawianiu linków na forum, odsprzedaży go innym osobom. W związku z tym Kupujący zobowiązany jest do zapisania plików na swoim komputerze od razu po odebraniu maila z linkami.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezastosowanie się Kupującego do wymogu z ust. 2 jak jak również za za zbyt wolne łącze Kupującego, uniemożliwiające pobranie plików.

4. W przypadku gdy Kupujący nie dokona pobrania pliku z zakupionymi Produktami w terminie, o którym mowa w ust. 2, obowiązany jest skontaktować się ze Sprzedawcą, który wyśle zakupione produkty jako załączniki na adres e-mail Kupującego podany w formularzu zamówienia niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni od przesłania maila z informacją o nie pobraniu plików.

5. Po pobraniu plików z zakupionymi produktami, zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy Produkty zostały prawidłowo pobrane, jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym www.gurbacka.pl, że transmisja plików została zrealizowana pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez Link.

5. Kupujący nie ma prawa udostępniać Linka innym osobom. W przypadku naruszenia tego obowiązku Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną w wysokości 10 krotnej wartości Ceny za Produkty.

F. Gwarancja skuteczności.

1. Grupa Wnętrzator dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi pomogły Użytkownikowi zrealizować cele zmiany masy ciała.

 

VI. Reklamacje I Zwroty

1. Kupujący ma prawo dokonać reklamacji zamówionych produktów wyłącznie w przypadku niezgodności otrzymanych produktów z zamówieniem, na zasadach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z 27.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

2. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktów z umową w sytuacji, gdy Kupujący nie może odczytać plików z zamówionymi Produktami ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w ust. 2 punkt E oraz punkcie 3.

3. Kupujący, który chce skorzystać z uprawnień, o których mowa w ust. 1 zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis niezgodności towaru z umową z dopiskiem („reklamacja”).

4. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie wraz z dowodem zakupu (np. wydrukiem z konta bankowego, numerem transakcji dotpay). Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktów lub ponownie je przesłać ww terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji Sprzedawcy.

5. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy.

6. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi gurbacka.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika, świadczenia dokonane przez Grupa Wnętrzator w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.

 

VII. Polityka prywatności.

1. Grupa Wnętrzator zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Grupa Wnętrzator pytań związanych z usługami gurbacka.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi

2. Użytkownik oświadcza, iż przez przystąpienie do korzystania z usług gurbacka.pl, a w szczególności poprzez podanie danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w Serwisie gurbacka.pl, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie zarówno w danym momencie jak i w przyszłości jego danych osobowych.

3. Grupa Wnętrzator oświadcza, iż:

1. przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne,

2. przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.

4. Grupa Wnętrzator informuje, iż:

1. jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika.

2. podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich,

3. możliwe jest korzystanie z usług gurbacka.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownik,

4. w Serwisie gurbacka.pl stosowane są pliki „cookies”, co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług gurbacka.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług gurbacka.pl.

5. Grupa Wnętrzator oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług gurbacka.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Grupa Wnętrzator adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami gurbacka.pl.

6. otrzymywanie od Grupa Wnętrzator współpracowników lub kontrahentów Grupa Wnętrzator, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami gurbacka.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez Grupę Wnętrzator lub na zlecenie Grupy Wnętrzator lub przy jej udziale,

 

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Grupa Wnętrzator zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż Grupa Wnętrzator nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu gurbacka.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Grupa Wnętrzator.

2. Grupa Wnętrzator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

1. warunków świadczenia usług gurbacka.pl,

2. warunków korzystania z usług gurbacka.pl,

3. zmianą funkcjonalności Serwisu gurbacka.pl

4. obowiązujących przepisów prawa.

3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie gurbacka.pl.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami gurbacka.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.

5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług gurbacka.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.

6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

IX. Dostępność Regulaminu.

Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, zawsze dostępna jest w aktualnej wersji w Serwisie gurbacka.pl oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.

 

Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r.